سفره عقد مروارید اجرا شده با ظروف بلور میباشد. استفاده از گلهای سفید و بنفش لیسین توس جلوه چشم نوازی به این سفره عقد میدهد.ترکیب رنگها در سفره عقد باید هامورنی خاصی داشته باشد که این امر فقط با تجربه بدست می آید.
ترکیب بلور و اینه در سفره عقد و همچنین استفاده از ریسه های بلند گردو و بادام در ظرفهای بلور زیبایی کار را دو چندان می کند.


سفره عقد سوگند با ظروف بلور و ریسه های بلند گردو و باداماستفاده از ظروف سیلور در چیدمان سفره عقد که از قدیم متداول بوده در حال حاضر نیز با ترکیب
بلور جلوه زیبایی به سفره عقد می دهد.

 

خنچه عقد دلربا با ظروف بلور و سیلور با طرح طبقاتی دیزاین شده است. طراحی نامتقارن در دیزاین طبقاتی زیبایی خاصی در سفره عقد بوجود می آورد.استفاده از میزهای اینه و شمع در طرفین جایگاه و استفاده از شمع آرایی و فلکسی آب در سفره عقد آینه نمای زیبایی به  سفره عقد می دهد.


  

 

 


 

ادامه مطلب ...

ترکیب مجسمه های سفید رنگ با دسته گلهای سفید رز نیز نمای زیبایی به سفره عقد می دهد.